>>


Schoolleiding

De schoolleiding bestaat uit de rector, een conrector onderwijs, een conrector bedrijfsvoering en drie afdelingsleiders..

   

     
 rector
 mevr.   M. van den Hurk                                                                                                       

   
 conrector onderwijs
 dhr.  T. Hogendorp
     
 conrector bedrijfsvoering   
 dhr.
 D. Paradiso
     
afdelingsleider mavo
 mevr.  C. Janssen
     
afdelingsleider havo
 mevr.
 M. van den Boogaart

   
afdelingsleider vwo
 dhr.
 B. Schoenmakers                                                             
     
     

       Opbouw van de school

We onderscheiden drie sectoren: onderbouw havo/vwo, bovenbouw havo/vwo en mavo.

De aansturing van deze sectoren vindt plaats door de adjunct-sectordirecteuren; zij staan onder leiding van de conrector. Op deze manier ontstaat een kleinschalige setting voor leerlingen. Schematisch weergegeven ziet de opbouw van de school er als volgt uit: 

Raad van advies

Het Rythovius College valt onder het Bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. OMO is het schoolbestuur van een groot aantal scholen voor voortgezet onderwijs in de provincie Noord-Brabant.  

De rector heeft de verantwoordelijkheid voor de goede gang van zaken in de school. Hij rapporteert rechtstreeks aan de voorzitter van de raad van bestuur van OMO.

Als klankbord voor de rector heeft de school een raad van advies die bestaat uit personen uit de omgeving van de school:

  • dhr. P. Baas
  • dhr. R. Coppens
  • mevr. M. Dokter
  • mevr. A. Jongbloet
  • dhr. G. Smetsers
  • dhr. W. Wouters

De voorzitter van de raad van bestuur van Ons Middelbaar Onderwijs is de heer Eugène Bernard. U kunt de raad van bestuur op de volgende manieren bereiken:
Spoorlaan 171
Postbus 574, 5000 AN Tilburg
013-5955500
omo@omo.nl

Medezeggenschapsraad

Om ervoor te zorgen dat het Rythovius College goed functioneert, worden bijna dagelijks plannen gemaakt, beslissingen genomen en veranderingen doorgevoerd. De verantwoordelijkheid voor het beleid op school ligt bij de schoolleiding. Maar omdat het beleid leerlingen, hun ouders en medewerkers aangaat, moet de schoolleiding overleggen met de Medezeggenschapsraad (MR). Afhankelijk van het onderwerp geeft de MR instemming aan dan wel advies over voorstellen van de schoolleiding.

Wie zitten er in de Medezeggenschapsraad?

De Medezeggenschapsraad bestaat uit acht leden:

-  vier leden van het personeel
mevr. M. Benink (voorzitter)
mevr. R. Baas (secretaris)
mevr. H. Morselt
mevr. K. Smans
- twee ouders
  mevr. B. Cornelis
mevr. L. Loane 
- twee leerlingen
Gyanne Tholen
Lean Burggraaff

De  notulist is mevr. I. van der Mierden.

De vier personeelsleden in de MR maken deel uit van de personeelsgeleding van de Medezeggenschapsraad (PMR). 

Verkiezingen
Ouders, leerlingen en personeel kunnen via de medezeggenschapsraad veel invloed uitoefenen op het beleid van de school. Verkiezingen bepalen wie er uiteindelijk mag meepraten en meebeslissen in de raad.

Vergaderingen
De MR komt tenminste zes keer per jaar bijeen. Daarnaast wordt wekelijks vergaderd door de PMR, die ook regelmatig overlegt met de schoolleiding.

Contact

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Leerlingenbestuur

Ieder jaar kiezen de leerlingen een leerlingenbestuur. Dit bestuur behartigt de belangen van alle leerlingen. Daarnaast probeert het de voorzieningen voor de leerlingen up-to-date en aantrekkelijk te houden. Ook organiseert het LLB diverse buitenschoolse activiteiten (zoals de schoolbals) en assisteert het bij schoolactiviteiten en feestelijkheden. Het LLB is een overlegpartner van de schoolleiding en de leerlingengeleding van de medezeggenschapsraad met betrekking tot bovenstaande onderwerpen. Het LLB vergadert wekelijks onder begeleiding van een medewerker van de school.

Begeleiding vanuit school wordt gegeven door mevr. H. Smoorenburg. Het e-mail adres van het leerlingenbestuur is llb@rythovius.nl


Schoolgids

 download pdf

Contact

Bezoekadres:
Bospoort 1 , 5521 CK Eersel

Postadres:
Postbus 215, 5520 AE Eersel

Telefoon:
(0497) 51 30 43

E-mail:
info@rythovius.nl
Het Rythovius College ressorteert onder het bevoegd gezag van de raad van bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.