>>


Wie zijn we?

Het Rythovius College is een katholieke school met een open karakter. Deze grondslag van de school vertaalt zich in aandacht voor de bevordering van de deelname aan de samenleving vanuit religieus en ethisch perspectief. De school staat open voor andersdenkenden, laat hun nadrukkelijk weten dat ze welkom zijn en is bereid de dialoog in een echte ontmoeting met hen aan te gaan.

We bereiden leerlingen voor op het functioneren in een pluriforme samenleving. Het tonen en uitdragen van tolerantie, respect, invoelingsvermogen, zorgzaamheid en verantwoordelijkheid door medewerkers en schoolleiding staat in onze leer- en leefgemeenschap voorop. Daarom is er op school veel aandacht voor actief burgerschap en sociale cohesie, tijdens lessen maar ook in vakoverstijgende, betekenisvolle projecten. Maatschappelijke en politieke onderwerpen komen regelmatig aan bod en maken deel uit van het onderwijsprogramma.


Schoolgids

 download pdf

Contact

Bezoekadres:
Bospoort 1 , 5521 CK Eersel

Postadres:
Postbus 215, 5520 AE Eersel

Telefoon:
(0497) 51 30 43

E-mail:
info@rythovius.nl
Het Rythovius College ressorteert onder het bevoegd gezag van de raad van bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.