Volg ons ook!
>>
  • Mavo
  • Havo
  • Atheneum
  • Gymnasium


Schoolleiding

De schoolleiding bestaat uit de rector, een conrector onderwijs, een conrector bedrijfsvoering en drie afdelingsleiders.

 


   
rector
R. Tops              

conrector onderwijs
B. Schoenmakers
   conrector bedrijfsvoering
 D. Paradiso
 

   
   
 afdelingsleider mavo
 E. Kuhr
   afdelingsleider havo
 M. van den Boogaart
  afdelingsleider vwo
A. van Rooy

 

De leerlingcoördinatoren

We onderscheiden drie afdelingen: mavo, havo en vwo. De aansturing van deze afdelingen vindt plaats door de afdelingsleiders; zij staan onder leiding van de conrector onderwijs. De dagelijkse gang van zaken is in handen van de leerlingcoördinatoren.


 
 
 leerlingcoördinator       
 mavo onderbouw

 mevr. A. Brouwers
   leerlingcoördinator       
 mavo bovenbouw

 mevr. L. Ashton
    leerlingcoördinator        
 havo onderbouw

 dhr. M. Zegers
         
 leerlingcoördinator        
 havo bovenbouw

 dhr. S. van de Laar
   leerlingcoördinator 
 vwo onderbouw

 mevr. M. Croonen
  leerlingcoördinator 
vwo bovenbouw
S. van Gorp

Opbouw van de school

 

Raad van Bestuur

De voorzitter van de raad van bestuur van Ons Middelbaar Onderwijs is de heer Jos Kusters. U kunt de raad van bestuur op de volgende manieren bereiken:

Spoorlaan 171
Postbus 574, 5000 AN Tilburg
013-5955500
omo@omo.nl

Raad van Advies

 

Het Rythovius College valt onder het Bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. OMO is het schoolbestuur van een groot aantal scholen voor voortgezet onderwijs in de provincie Noord-Brabant.  

De rector heeft de verantwoordelijkheid voor de goede gang van zaken in de school. Hij rapporteert rechtstreeks aan de voorzitter van de raad van bestuur van OMO.

Als klankbord voor de rector heeft de school een raad van advies die bestaat uit personen uit de omgeving van de school:

  • dhr. P. Baas
  • mevr. S. Bottram
  • mevr. A. Jongbloet

Medezeggenschapsraad

Om ervoor te zorgen dat het Rythovius College goed functioneert, worden bijna dagelijks plannen gemaakt, beslissingen genomen en veranderingen doorgevoerd. De verantwoordelijkheid voor het beleid op school ligt bij de schoolleiding. Maar omdat het beleid leerlingen, hun ouders en medewerkers aangaat, moet de schoolleiding overleggen met de Medezeggenschapsraad (MR). Afhankelijk van het onderwerp geeft de MR instemming aan dan wel advies over voorstellen van de schoolleiding.

Wie zitten er in de Medezeggenschapsraad?

De Medezeggenschapsraad bestaat uit acht leden:

vier leden van het personeel
mevr. R. Baas (secretaris)
        dhr. S. van Boxtel
        dhr. S. van de Laar
mevr. K. Meulenbroeks (voorzitter)

- twee ouders

dhr. D. de Haas
  dhr. M. Luysterburg  (voorzitter MR)

- twee leerlingen

Lou-Anne Aidam Julia Bouwdewijns

De  notulist is mevr. I. Gerritsen

De vier personeelsleden in de MR maken deel uit van de personeelsgeleding van de Medezeggenschapsraad (pMR). 

Verkiezingen
Ouders, leerlingen en personeel kunnen via de medezeggenschapsraad veel invloed uitoefenen op het beleid van de school. Verkiezingen bepalen wie er uiteindelijk mag meepraten en meebeslissen in de raad.

Bevoegdheden
Het medezeggenschapsreglement Ons Middelbaar Onderwijs regelt de samenstelling en bevoegdheden van de medezeggenschapsraad.

Vergaderingen
De MR komt tenminste zes keer per jaar bijeen. Daarnaast wordt wekelijks vergaderd door de PMR, die ook regelmatig overlegt met de schoolleiding.

ContactLeerlingenbestuur 2022-2023

Ieder jaar kiezen de leerlingen een leerlingenbestuur. Dit bestuur behartigt de belangen van alle leerlingen. Daarnaast probeert het de voorzieningen voor de leerlingen up-to-date en aantrekkelijk te houden. Ook organiseert het LLB diverse buitenschoolse activiteiten (zoals de schoolbals) en assisteert het bij schoolactiviteiten en feestelijkheden. Het LLB is een overlegpartner van de schoolleiding en de leerlingengeleding van de medezeggenschapsraad met betrekking tot bovenstaande onderwerpen. Het LLB vergadert wekelijks onder begeleiding van een medewerker van de school.

Dit zijn de leerlingen in het leerlingenbestuur:

Lou-Anne Aidam
Matijn Aret
Sam Arts
Guyan Beks
Julia Bouwdewijns
Carmen Bruurs
Polle van Dooren
Zora Geuze
Fenne van Herk
Gijs Heuveling
Kate McLaren
Lieke Smulders
Pim van der Velden
Merel Verlaan

Begeleiding vanuit school wordt gegeven door mevr. H.Smoorenburg. Het e-mail adres van het leerlingenbestuur is llb@rythovius.nl

Schoolgids


Contact

Bezoekadres:
Bospoort 1, 5521 CK Eersel
  
Postadres:
Postbus 215, 5520 AE Eersel

Telefoon:
(0497) 51 30 43

E-mail:
info@rythovius.nl
Het Rythovius College ressorteert onder het bevoegd gezag van de raad van bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.