Volg ons ook!
>>
 • Mavo
 • Havo
 • Atheneum
 • Gymnasium


Ondersteuning van leerlingen 

Uitgaan van mogelijkheden, rekening houden met beperkingen. 

Het doel is om elke leerling zorgvuldig en snel op de bij hem of haar passende plaats te krijgen, rekening houdend met aanleg en attitude. Een aantal leerlingen heeft ondersteuning nodig bij het leren. Het Rythovius College biedt goede ondersteuning in veel verschillende vormen. Uitgangspunt is flexibel maatwerk. Het Rythovius College heeft een ondersteuningscoördinator om de vormen van leerlingenondersteuning op elkaar af te stemmen. De ondersteuningsstructuur staat beschreven in het Schoolondersteuningsprofiel (SOP). 

De ondersteuning is opgebouwd volgens drie lijnen:

1e lijn 

Mentor, vakleerkrachten en leerlingcoördinatoren.

Zij begeleiden de leerlingen op het gebied van schoolse vaardigheden, zoals leren leren, plannen, organiseren en structureren. Dit gebeurt aan de hand van de Rythovius Planagenda, welke verplicht is in leerjaar 1. Daarnaast begeleidt de mentor zijn mentorleerlingen op het gebied van schoolresultaten, groepsbinding en sociaal-emotioneel welbevinden. 

2e lijn 

Voor leerlingen die meer specialistische ondersteuning nodig hebben. Aan het Rythovius College zijn verbonden: 

 • remedial teachers (zie toelichting hierna);
 • een motorisch remedial teacher; 
 • een specialist faalangstreductie en examenvreestraining; 
 • trainers sociale vaardigheden; 
 • leerlingbegeleiders voor alle afdelingen;
 • coaches voor leerlingen die dat nodig hebben (denk aan: ASS, ADHD);
 • gespecialiseerde studiebegeleiding;
 • reguliere huiswerkbegeleiding (tegen betaling). 

Leerlingen en/of hun ouders/verzorgers kunnen ook direct bij de vertrouwenspersoon voor de leerlingen terecht. Deze vertrouwenspersoon is er voor de eerste opvang en het goed doorverwijzen van leerlingen die te kampen krijgen met bepaalde problemen en daarover in vertrouwen met iemand willen praten. 

Voor leerlingen die dreigen uit te vallen, beschikt het Rythovius College over een interne ondersteuningsvoorziening (‘de zorgklas’). In de zorgklas wordt gekeken welke onderwijsondersteuning de leerling nodig heeft om terug te keren in het reguliere onderwijsproces. 

De mentor van een leerling die begeleiding krijgt, ontvangt advies over hoe docenten deze leerling in hun lessen kunnen ondersteunen. 

3e lijn 

Als 1e en 2e lijn onvoldoende ondersteuning kunnen bieden, kunnen externe specialisten worden ingezet, zoals het Lokaal OndersteuningsTeam (LOT), Kempenteam Jeugd en het Team Jeugdgezondheidszorg van de GGD. 

Binnen de school heeft het CJG+ inloopmomenten voor leerlingen, ouders en docenten. De school kan daarnaast advies inwinnen bij het Regionaal Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Eindhoven-Kempenland. Via dit samenwerkingsverband kan de school trajectbegeleiding aanvragen of - indien nodig - een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal onderwijs (via de Permanente Commissie Leerlingenzorg). Het ondersteuningsteam van het Rythovius College onderhoudt een nauw contact met alle betrokken partijen in de 3e lijn. 

Contacten met instanties buiten school over individuele leerlingen vinden uitsluitend plaats in overleg met de ouders/verzorgers. Vaak wordt hiervoor een multidisciplinair overleg georganiseerd. 

Remedial teaching 

 • Screening van leerlingen in alle brugklassen om taal- en rekenproblemen op te sporen.
 • In de eerste twee klassen wekelijkse begeleiding van leerlingen met dyslexie.
 • Extra ondersteuning voor leerlingen met plan- en structuurproblematiek in kleine groepjes in klas 1. 
 • Begeleiding op het gebied van begrijpend lezen en/of rekenen/ wiskunde na screening in de mavo-klassen. 
 • Bij de Remedial Teaching door de school wordt gewerkt volgens het protocol dyslexie VO en
  met het ERWD-protocol VO. 


Schoolgids


Contact

Bezoekadres:
Bospoort 1, 5521 CK Eersel
  
Postadres:
Postbus 215, 5520 AE Eersel

Telefoon:
(0497) 51 30 43

E-mail:
info@rythovius.nl
Het Rythovius College ressorteert onder het bevoegd gezag van de raad van bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.