Volg ons ook!
>>
 • Mavo
 • Havo
 • Atheneum
 • Gymnasium


Ondersteuning van leerlingen

Uitgaan van mogelijkheden, rekening houden met beperkingen. 

Het doel is om elke leerling zorgvuldig en snel op de bij hem of haar passende plaats te krijgen, rekening houdend met aanleg en attitude. Een aantal leerlingen heeft ondersteuning nodig bij het leren. Het Rythovius College biedt sinds jaar en dag ondersteuning in veel verschillende vormen. Uitgangspunt is flexibel maatwerk. De ondersteuning is opgebouwd volgens drie lijnen: 

1e lijn 

Mentor en vakleerkrachten. 

De mentor en vakdocenten begeleiden de leerlingen op het gebied van schoolse vaardigheden, zoals leren leren, plannen, organiseren en structureren. Dit gebeurt aan de hand van de Rythovius Planagenda, welke verplicht is in leerjaar 1 en 2. Daarnaast begeleidt de mentor zijn mentorleerlingen op het gebied van schoolresultaten, groepsbinding en sociaal-emotioneel welbevinden. 

2e lijn 

Voor leerlingen die meer specialistische ondersteuning nodig hebben. Aan het Rythovius College zijn verbonden: 

 • remedial teachers (zie toelichting hierna); 
 • een motorisch remedial teacher; 
 • een specialist faalangstreductie en examenvreestraining; 
 • trainers sociale vaardigheden; 
 • een leerlingbegeleider voor alle afdelingen; 
 • coaches voor leerlingen die dat nodig hebben (denk aan: ASS, ADHD); 
 • gespecialiseerde studiebegeleiding; 
 • reguliere huiswerkbegeleiding (tegen betaling). Het Rythovius College werkt samen met Spectrum Brabant, een professioneel huiswerkinstituut met diverse locaties in Brabant. Spectrum Brabant biedt dagelijks 3 vormen van studiebegeleiding aan in vaste lokalen binnen school. Spectrum Brabant is een social enterprise en werkt met tarieven naar draagkracht. Indien u denkt dat uw zoon of dochter hier baat bij zal hebben, kunt u zich aanmelden bij Spectrum Brabant voor een vast aantal middagen per week. Meer informatie, voorwaarden en mogelijkheid tot aanmelden vindt u op de website van Spectrum Brabant: www.spectrumbrabant.nl/huiswerkbegeleiding

Leerlingen en/of hun ouders/verzorgers kunnen ook direct bij de vertrouwenspersoon voor de leerlingen terecht. Deze vertrouwenspersoon is er voor de eerste opvang en het goed doorverwijzen van leerlingen die te kampen krijgen met bepaalde problemen en daarover in vertrouwen met iemand willen praten. Een leerling die dreigt uit te vallen, kan worden opgevangen in de interne reboundklas (‘zorgklas’). Het doel hiervan is, de leerling na tijdelijke opvang in de zorgklas, te laten terugkeren in de eigen klas. De mentor van een leerling die begeleiding krijgt, ontvangt advies over hoe hij en andere docenten deze leerling in hun lessen kunnen ondersteunen. 

3e lijn 

Als 1e en 2e lijn onvoldoende ondersteuning kunnen bieden, maken we gebruik van specialisten van het Lokaal OndersteuningsTeam (LOT), Kempenteam Jeugd en het Team Jeugdgezondheidszorg van de GGD. Binnen de school heeft het CJG+ inloopmomenten voor leerlingen, ouders en docenten. De school kan daarnaast advies inwinnen bij het Regionaal Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Eindhoven-Kempenland. Via dit samenwerkingsverband kan de school externe ondersteuning aanvragen of - indien nodig - een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal onderwijs (via de Permanente Commissie Leerlingenzorg). De school kent een Zorg Advies Team (ZAT). Hierin zitten de ondersteuningscoördinator van het Rythovius College, medewerkers van het LOT, Kempenteam Jeugd en de GGD, de leerplichtambtenaar en de schoolpsycholoog. 

Remedial teaching 

 • Screening van leerlingen in alle brugklassen om taal- en rekenproblemen op te sporen. 
 • In eerste twee klassen wekelijkse begeleiding van leerlingen met dyslexie. Extra ondersteuning voor leerlingen met plan- en structuurproblematiek in kleine groepjes in klas 1. 
 • Begeleiding op het gebied van begrijpend lezen en/of rekenen/ wiskunde na screening in de mavo-klassen. 
 • Bij de Remedial Teaching door de school wordt gewerkt volgens het protocol dyslexie VO en met het ERWD-protocol VO. 

Contacten met instanties buiten school vinden uitsluitend plaats in overleg met de ouders/verzorgers. Vaak wordt hiervoor een multidisciplinair overleg georganiseerd.Schoolgids

Contact

Bezoekadres:
Bospoort 1, 5521 CK Eersel
  
Postadres:
Postbus 215, 5520 AE Eersel

Telefoon:
(0497) 51 30 43

E-mail:
info@rythovius.nl
Het Rythovius College ressorteert onder het bevoegd gezag van de raad van bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.