>>


Ouders en school - in contact blijven!

Het Rythovius College hecht veel waarde aan goede contacten tussen ouders en school: informatie die belangrijk is, moet uitgewisseld worden en bij de goede personen terecht komen.

Dat contact kan op allerlei manieren plaatsvinden.

Als school zorgen we ervoor dat ouders goed geïnformeerd zijn over wat er speelt op school, binnen de afdeling en klas en bij het kind zelf:

  • In de schoolgids is heel veel informatie over de school(-organisatie) te vinden.
  • Vijfmaal per jaar ontvangen alle ouders een digitale nieuwsbrief met actuele informatie over wat in die periode speelt.
  • De school organiseert ouderavonden en tien-minutengesprekken;  ouders krijgen hier informatie over de klas van hun kind en kunnen met de mentor en/of vakdocent(en) spreken over de resultaten van hun kind.
  • Indien nodig neemt de school individueel contact op met de ouders.

Voor de ouders zijn er naast de bovenstaande nog andere mogelijkheden om met de school in contact te komen:

  • Ouders kunnen altijd zelf contact opnemen met mentor of vakdocent als ze dat nodig vinden; de mailadressen van alle medewerkers staan in de schoolgids.
  • Ouders die graag meepraten en meedenken over de ontwikkeling van de school als geheel en over het schoolbeleid kunnen zich kandidaat stellen voor de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad van de school.
  • Het is ook mogelijk om als ouder als vrijwilliger op school actief te zijn. Bijvoorbeeld in de mediatheek van onze school werkt een aantal ouders als vrijwilliger. En ook incidenteel wordt er wel eens een beroep op ouders gedaan om op school bij te springen. Heeft u interesse, stuur dan een e-mail naar info@rythovius.nl.

Klachten?

Als zaken op school niet goed lopen is de eerste stap dat degene die niet tevreden is ( “de klager”) dit bespreekt met de medewerker die het betreft: spreken met, niet spreken over andere mensen. In dit gesprek wordt naar een oplossing gezocht.

Komt u hier niet uit of is de oplossing niet naar tevredenheid, dan kunt u de situatie ter beoordeling voorleggen aan de leidinggevende van de betrokken medewerker.

Als ook dat niet tot een passende oplossing leidt kunt u de klacht voorleggen aan de rector, die een uitspraak zal doen. In laatste instantie kunt u daarna nog uw klacht indienen bij de klachtencommissie van Ons Middelbaar Onderwijs.

In de schoolgids is de Klachtenregeling van Ons Middelbaar Onderwijs opgenomen als Bijlage 2. De “Regeling ter voorkoming van seksuele intimidatie, agressie, geweld (waaronder pesten) en discriminatie” en het “Reglement bezwaar en beroep in leerlingzaken” waarnaar daarin verwezen wordt kunt u op deze website vinden.

Contactpersonen

Voor zowel leerlingen als hun ouders is in principe de mentor de belangrijkste contactpersoon voor alles wat met school te maken heeft. Op deze pagina vindt u de contactgegevens van de mentoren, van de directieleden en van medewerkers met een speciale begeleidingstaak.

Rector
mevr. M. van den Hurk MSc mvdhurk@rythovius.nl
   
Conrector onderwijs
dhr. T. Hogendorp MEL
thogendorp@rythovius.nl
   
Conrector bedrijfsvoering
dhr. drs. D. Paradiso
dparadiso@rythovius.nl
   
Afdelingsleider mavo
ad interim vanaf 1-8.-2019
t/m 31-12-2019
mevr. A. Voorn MME
 
avoorn@rythovius.nl
mevr. C. Janssen cjanssen@rythovius.nl
   
Afdelingsleider havo
mevr. drs. M. van den Boogaart   
mvdboogaart@rythovius.nl
   
Afdelingsleider vwo
dhr. B. Schoenmakers MSc
bschoenmakers@rythovius.nl
 
Leerlingcoördinator mavo klas 1 en 2
mevr. A. Brouwers                         abrouwers@rythovius.nl
 
Leerlingcoördinator mavo klas 3 en 4
mevr. L. Ashton 
lashton@rythovius.nl
 
Leerlingcoördinator havo-kansklas 1,
havo/atheneum klas 1, havo klas 2 en 3

dhr. M. Zegers mzegers@rythovius.nl
 
Leerlingcoördinator havo bovenbouw (klas 4 en 5)
dhr. S. van de Laar MEd
svdlaar@rythovius.nl
 
Leerlingcoördinator vwo onderbouw (klas 1 t/m 3)
mevr. S. Donker
sdonker@rythovius.nl
 
Leerlingcoördinator vwo bovenbouw (klas 4 t/m 6)
mevr. K. Smans
ksmans@rythovius.nl

Ondersteuningscoördinator
mevr. P. de Graaff MSEN pdgraaff@rythovius.nl
   
Vertrouwenspersoon leerlingen
mevr. B. Kamps
bkamps@rythovius.nl
dhr. J. Findhammer MEd jfindhammer@rythovius.nl
 
Anti-pest-coördinator
mevr. drs. M. van Herpen mvherpen@rythovius.nl
   
Remediale hulp (w.o. dyslexie)
mevr. M. Gilsing MSEN 
mgilsing@rythovius.nl
mevr. S. van den Heuvel svdheuvel@rythovius.nl
   
Examensecretaris  
mevr. ir. A. Heuer aheuer@rythovius.nl
   
Applicatiebeheer (w.o. inlogcode Magister)
dhr. V. Thomasse MSc MEd BA applicatiebeheer@rythovius.nl
   
Systeembeheer (w.o. inlogcode Windows & schoolmail)

systeembeheer@rythovius.nl

 
Roosterkamer
  roosterkamer@rythovius.nl
   
Boekenfonds
  boekenfonds@rythovius.nl

Mentoren

Hier verschijnt t.z.t. een overzicht van de mentoren voor schooljaar 2019-2020.

Dhr. B. Schaeken
bschaeken@rythovius.nl
Dhr. B. Schaeken
bschaeken@rythovius.nl
Dhr. B. Schaeken
bschaeken@rythovius.nl
Dhr. B. Schaeken
bschaeken@rythovius.nl
Dhr. drs. A. van Haperen
tvhaperen@rythovius.nl
Mevr. drs. K. Smans
ksmans@rythovius.nl
Mevr. drs. K. Smans
ksmans@rythovius.nl

Dhr. J. Müller
jmueller@rythovius.nl

Dhr. J. Müller
jmueller@rythovius.nl

Mevr. L. Ashton
lashton@rythovius.nl

Dhr. drs. R. Notermans MEd
rnotermans@rythovius.nl

Dhr. drs. R. Notermans MEd
rnotermans@rythovius.nl

Dhr. S. van de Laar MEd
svdlaar@rythovius.nl

Dhr. S. van de Laar MEd
svdlaar@rythovius.nl

Dhr. S. van de Laar MEd
svdlaar@rythovius.nl

Dhr. M. Zegers
mzegers@rythovius.nl

Dhr. M. Zegers
mzegers@rythovius.nl

Dhr. F. van de Voort
fvdvoort@rythovius.nl

Schoolgids


 download pdf

Contact

Bezoekadres:
Bospoort 1, 5521 CK Eersel
  
Postadres:
Postbus 215, 5520 AE Eersel

Telefoon:
(0497) 51 30 43

E-mail:
info@rythovius.nl
Het Rythovius College ressorteert onder het bevoegd gezag van de raad van bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.