Volg ons ook!
>>
  • Mavo
  • Havo
  • Atheneum
  • Gymnasium


Mentor

Elke klas heeft een mentor. De mentor is de spil in de begeleiding. Hij/zij is voor ouders, leerlingen en de andere docenten aanspreekpunt in de begeleiding van de mentorklas. De mentor begeleidt de leerlingen bij het aanleren van studievaardigheden, het registreren van studieresultaten, het keuzeproces binnen de school, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de veiligheid van de groep op school. Je zou kunnen zeggen dat de mentor de functie van de groepsleerkracht op de basisschool benadert. 

Ondersteuning binnen de school

Op sommige gebieden is de mentor niet voldoende toegerust om begeleiding te bieden. Dan is er ondersteuning van specialisten binnen de school, of nemen zij een deel van de begeleiding over.

Leerlingen met dyslexie, ERWD (Ernstige Reken- en Wiskunde-problemen en Dyscalculie) en leerlingen met ernstige leerachterstanden krijgen begeleiding van een remedial teacher. Sommige leerlingen hebben een andere ondersteuningsbehoefte die zo specifiek is dat gespecialiseerde hulp en begeleiding noodzakelijk zijn. Denk aan leerlingen met een ernstig leerprobleem of ontwikkelingsprobleem. De interne specialisten van de school bekijken samen welke ondersteuning mogelijk is. Denk aan de inzet van leerlingbegeleiders op mavo, havo en vwo, een gespecialiseerde coach of gespecialiseerde studiebegeleiding.

Verder heeft de school interne specialisten op het gebied van o.a. faalangstreductie en examenvreestraining, motorische remedial teaching, reflectie op gedrag en sociale vaardigheidstraining.

Leerlingen en/of hun ouders/verzorgers kunnen ook direct bij de vertrouwenspersoon voor de leerlingen terecht. Deze vertrouwenspersoon is er voor de eerste opvang en het goed doorverwijzen van leerlingen die te kampen krijgen met bepaalde problemen en daarover in vertrouwen met iemand willen praten. Te denken valt dan aan problemen die veroorzaakt worden door ziekte, door verstoorde relaties, door pesterijen, door seksuele intimidatie of door mishandeling, leerlingen die denken slachtoffer te zijn van racistische vooroordelen of zich anderszins slachtoffer voelen.

Wanneer een leerling wegens gedragsmatige, psychosociale en/of motivationele belemmeringen tijdelijk niet in staat is om de reguliere lessen te volgen kan hij of zij gedurende maximaal tweemaal zes weken terecht in de zorgklas (interne rebound klas). Het doel van de zorgklas is om de leerling met behulp van deskundige begeleiding de schoolloopbaan met succes te laten afronden.

Ondersteuning buiten de school

Leerlingen en hun ouders/verzorgers kunnen ook terecht bij externe specialisten als leerlingen op het gebied van hun sociaal-emotionele ontwikkeling op problemen stuiten. Het gaat hierbij om uiteenlopende problemen die van invloed zijn op de schoolsituatie. Niet alleen problemen op school, maar ook thuis of in de buurt. Bijvoorbeeld problemen met klasgenoten, broers of zussen, ouders of leerkrachten, ontwikkelingsproblemen, pesten of gepest worden, gescheiden ouders, overlijden van een dierbare, huiselijk geweld of incest, depressieve gevoelens, gebrek aan zelfvertrouwen. Deze leerlingen en hun ouders/verzorgers kunnen o.a. terecht bij de Jeugdarts en de Jeugdverpleegkundige van de GGD en hulpverleners van het Centrum voor Jeugd en Gezin+ (CJG+) van de Kempengemeenten. Zij onderzoeken de mogelijkheden tot begeleiding of geven handelingsgerichte adviezen, zodat de school de leerling verder kan begeleiden. De school kan voor ondersteuning tevens terecht bij het Regionaal Samenwerkingsverband voor Passend Voortgezet Onderwijs Eindhoven-Kempenland (www.swveindhovenkempenland.nl). Via dit samenwerkingsverband kan de school een beroep doen op de volgende zorgvoorzieningen: Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) en het Ambulante Begeleiding op Samenwerkingsverbandniveau-team (ABS-team).

Het kan voorkomen dat het interne ondersteuningsteam advies vraagt over de specifieke ondersteuning en begeleiding aan het ZorgAdviesTeam (ZAT). Deze groep specialisten ondersteunt het interne zorgteam met adviezen en/of doorverwijzing. Vaste deelnemers van het ZAT zijn: van het Rythovius College de ondersteuningscoördinator en verder twee medewerkers van het CJG+, te weten een medewerker van het Lokale Ondersteuningsteam (LOT) en een medewerker van het Kempenteam voor Jeugdhulp (KTJ), de Jeugdarts en Jeugdverpleegkundige van de GGD, de leerplichtambtenaar van de gemeente Eersel en een lid van het ABS-team van het samenwerkingsverband. Naast deze vaste deelnemers kunnen op verzoek van het ZAT diverse interne en externe specialisten worden geraadpleegd.

Gezondheidszorg

Onze school werkt met een team Jeugdgezondheidszorg van de GGD Brabant-Zuidoost. Dit team bestaat uit een jeugdarts, een jeugdverpleegkundige, een assistente en een medewerker gezondheidsbevordering.

Leerlingen komen in de tweede klas in contact met het team Jeugdgezondheidszorg. Dit besteedt aandacht aan allerlei lichamelijke gezondheidsaspecten zoals groei en houding. Maar ook komen veel vragen aan bod, bijvoorbeeld over gedrag, omgaan met anderen, medicijngebruik, leefstijl, voeding, sport en leerproblemen.


Schoolgids


Contact

Bezoekadres:
Bospoort 1, 5521 CK Eersel
  
Postadres:
Postbus 215, 5520 AE Eersel

Telefoon:
(0497) 51 30 43

E-mail:
info@rythovius.nl
Het Rythovius College ressorteert onder het bevoegd gezag van de raad van bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.